Privacybeleid

1. doel van de gegevensverwerking

De vennootschap SAS R CUBE NORD, vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder en een kapitaal van € 54.777,00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van LILLE METROPOLE onder nummer 539 618 660, met de naam "JEAN BOUTEILLE", met maatschappelijke zetel te Port fluvial de LILLE, 3ème rue Bât. E 59000 Lille verwerkt, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens met het oog op het beheer en de opvolging van haar relaties met haar contacten (klanten, prospects, ...), met inbegrip van met name commerciële, communicatie-, prospectie- en marketingactiviteiten (segmentering, targeting, commerciële prospectie, personalisering van aanbiedingen, nieuwsbrieven, beantwoorden van contact- of informatieaanvragen, ...).), de uitvoering, het beheer en de follow-up van de administratieve verrichtingen in verband met de gesloten contracten (dienstvoorstellen, diensten, facturen, betalingen, boekhouding, klachten, enz.

 

2.2 Grondslag voor gegevensverwerking

Afhankelijk van de nagestreefde doeleinden kan de grondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens variëren. In dit verband wordt u ervan in kennis gesteld dat de verwerking van uw gegevens over het algemeen noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of een met SAS RCUBE NORD gesloten overeenkomst, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SAS RCUBE NORD met het oog op het beheer en de follow-up van haar betrekkingen, met name commerciële betrekkingen, met haar contactpersonen (klanten, prospects, enz.) en/of voor de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan SAS RCUBE NORD zijn opgelegd.

Voorts wordt onze commerciële communicatie u uitsluitend per e-mail toegezonden met uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u vóór de intrekking van de toestemming hebt gegeven.

 

3. verzamelde gegevens

De gegevens die wij van u verzamelen in de contactformulieren (rechtstreeks van u of via partners) en verwerken, vallen hoofdzakelijk onder de volgende categorieën: identiteit, contactgegevens, informatie met betrekking tot het persoonlijke of beroepsleven of van economische of financiële aard.

Het verplichte of facultatieve karakter van het verzamelen van deze informatie en de gevolgen van het uitblijven van een antwoord worden gespecificeerd naar gelang van de hypotheses en doeleinden van het verzamelen van uw gegevens.

4. bewaring van gegevens

Behoudens andersluidende bepaling, worden uw door SAS R CUBE NORD verzamelde en verwerkte gegevens bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het einde van uw commerciële relatie met SAS R CUBE NORD of vanaf uw laatste contact met deze laatste (e-mail of post, telefoongesprek, inschrijving op de nieuwsbrief, klik in een e-mail ter attentie van SAS R CUBE NORD, deelname aan een evenement....).

Er wordt gepreciseerd dat al deze gegevens echter langer dan de voormelde periodes kunnen worden bewaard (i) hetzij na het verkrijgen van uw toestemming, (ii) hetzij in de vorm van archieven om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan SAS R CUBE NORD kunnen worden opgelegd of gedurende de wettelijke verjaringstermijnen.

 

5. Ontvangers van de gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor gebruik door de bevoegde diensten en medewerkers van SAS R CUBE NORD. Zij kan, voor de hierboven vermelde doeleinden, worden meegedeeld aan alle dienstverleners en contractuele en commerciële partners van de onderneming SAS R CUBE NORD, die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van de hierboven vermelde persoonsgegevens. Bovendien kunnen uw gegevens, indien nodig, worden meegedeeld aan elke autoriteit die wettelijk bevoegd is daarvan kennis te nemen.

 

6. Rechten van personen wier gegevens worden verzameld

Overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen, alsmede het recht om de beperking van de verwerking ervan te verkrijgen en het recht om bezwaar te maken (tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede tegen commerciële prospectie).

U hebt ook het recht om de richtsnoeren vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens en de wijze waarop u wenst dat uw rechten worden uitgeoefend na uw overlijden. In dit verband dient u te weten dat in geval van overlijden waarvan wij in kennis worden gesteld, uw gegevens zullen worden gewist, tenzij deze om redenen die verband houden met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of wettelijke verjaringstermijnen gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard, en na eventueel te zijn meegedeeld aan een door u aangewezen derde partij.

Elk verzoek om uw rechten uit te oefenen, evenals elk verzoek om informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens, moet worden gericht aan de onderneming SAS R CUBE NORD op het volgende e-mailadres: contact@jeanbouteille.fr of op het volgende postadres Port fluvial de LILLE, 3ème rue Bât. E 59000 Lille.

In ieder geval heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) indien u van mening bent dat uw gegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.